Techniques of Oishi Shinkage-ryu Kenjyutsu
History Practice Photo


 1.Characteristics of techniques

 

   Techniques of Oishi Shinkage-ryu kenjutu includes kenjutu to use one sword with both hands, kenjutu to use two swords, sayanouchi(iai) and naginata
  Oishi Shinkage-ryu kenjutu is consisted of about 80 tekas. In Oishi Shinkage-ryu kenjutu, kata is called tekazu.The first three groups of katas is the basis of the Oishi Shinkage-ryu kenjutu. So pupils have to study hard  these groups. If you get basis of Oishi Shinkage-ryu kenjutu, It is not difficult to learn other techniques.
   We practice the Oishi Shinkage-ryu kenjutu by katas which are prescribed patterns or sequences of techniques.


 2.Tekazu(Kata)


Shiaiguchi

(試合口)

1. Isshin
2. Mumyouittou
3. Suigetsu
4. Suken
5. Ichimi


Youno omote
(陽之表:表拾本)

.Youken
.Gekken
.Muniken
.Nishou
.Inazuma
.Taiyouken
.seitouken
.Muiken
.Norimi
10.Chidori


Younoura
(陽之裏)

.Seiryu
.Sachin
.Jyumonnji
.Harimi
.Yoyami
.Rankyoku
.Kurai
.Kyokuman
.Ootoshi
10.Byako


Sangakuennotachi
(三學圓之太刀)

.Ittouryoudan
.Santan
.Saitetsu
.Hankai
.Hankou
.Usen
.saten
.Choutan
.Ichimi


Yariawase
(槍合)

.Irikake
.Uchikomi


Naginataawase
(長刀合)

.Koran
.Hiryu


Bouawase
(棒合)

.Uchiawase
.Uchiiri
.Enzan


Sayanouchi
(鞘之内)

.Nukiuchi
.Koteotoshi
.Uken
.Saken
.Kabutowari


Nitou
(二刀)

.Seifu
.Ayanochoushi
.Momijigasane
.Kasumi
.Ariake


Tengunoshou
(天狗抄)

.Hishou
.Gyakufu
.Ransetsu
.Takanami
.Jyoboku
.Usetsudan
.Sasetsudan
.Enki
.Marubashi
10.Orihakou


Kodachi
(小太刀)

.Mouko
.Engetu
.Aranami
.Jyushi
.Kyoujyaku


Shindensaiso
(神傳截相)

.Enpi
.Enkai
.Yamagata
.Tsukikage
.Ukifune
.Uranami
.Rangyou
.Matsukaze
.Kasha
10.Chotan
11.Tettei
12.Isononami
13.seigan/ To the top of Kan ou-Kan / To the top of Oishi Shinkage-ryu /

Copyright (c) 2004 kan ou-kan. All right reserved.
inserted by FC2 system